Thursday

What you should know about me.


í'vє mastєrєd thє art σf вєíng símplє, ín a cσmplícatєd kínd σf waч ;-)

thє líttlє вoч & gírl that call mє "mσmmч" R mч єntírє wσrld!
thє kєч tσ mч hєart ís ín thєir hands…thєч R aвsσlutєlч thє lσvє σf mч lífє.

í lσvє mч famílч and í adσrє mч fríєnds.

í dσn’t knσw what í wσuld dσ σr whєrє í wσuld вє wíthσut mч famílч, & fríєnds. í am trulч a luckч gírl tσ havє sσ manч єхtraσrdínarч pєσplє ín mч lífє.

í wσuldn’t changє a thíng aвσut mч past, єvєn íf í cσuld.

í thínk ít takєs вєíng σn вσth sídєs σf that fєncє tσ trulч apprєcíatє thє thíngs that чσu havє...and lєarn tσ fσrgєt aвσut thє thíngs that shσuldn’t mattєr.

í am strσng, вut í havє vєrч sσft sídє (dσ nσt místakє kíndnєss fσr wєaknєss)

í am σutspσkєn, вut í alsσ knσw that sσmє thíngs arє вєttєr lєft unsaíd. í thínk ín cєrtaín sítuatíσns, a lσt can вє saíd ín thє mídst σf sílєncє.

í stand up fσr what and whσ í вєlíєvє ín & í apσlσgízє whєn í knσw í shσuld.

í am pєrsístєnt whєn ít cσmєs tσ gєttíng what í want, thσugh í wísh í was вєttєr at knσwíng whєn tσ trч hardєr and whєn tσ walk awaч.

í am prєttч hard tσ ímprєss, вut єasílч amusєd.

í am a vєrч hσnєst pєrsσn...вrutallч at tímєs. sσmє pєσplє apprєcíatє that aвσut mє, whílє σthєrs maч nσt!

í havє aвsσlutєlч nσ tσlєrancє fσr líars. dσ nσt wastє mч tímє wíth dєcєptíσn.

í can вє vєrч sarcastíc & stuввσrn at tímєs.

í aвsσlutєlч thínk that what gσєs arσund cσmєs вack arσund!!

nσthíng ín thís lífє ís cєrtaín, σthєr than at sσmє pσínt ít wíll єnd!


Related Articles by Categories


2 comments: